Uzavřené otázky II

 Hrady a zámky České republiky


  Otázka na 34. týden

  Otázka na 33. týden

  Otázka na 32. týden

  Otázka na 31. týden

  Otázka na 30. týden


Otázka na 34. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Poznejte středočeský raně gotický hrad založený v polovině 13. století. V hradu, který z dálky působí dojmem jednolitosti, je skryta původní válcová věž s břitem, obytný palác s věžovou částí kaple. Na severní straně se tyčí předsunutá hranolová bašta, směrem od jihu chrání vstup do objektu po kamenném mostě předsunutá válcová věž pozdně gotického původu s cimbuřím z 18. století. Ještě výše, pod vrcholem zvaným Vražda, stojí předsunutá polygonální horní bašta. Nepravidelné středověké prostory hradu byly v polovině 17. století upraveny na reprezentační zámecké místnosti.

Ohodnocení: 1 bod

ČESKÝ ŠTERNBERK

     B:  Velkolepá zámecká rezidence v renesančním slohu, která nahradila panský gotický hrad z 1. poloviny 14. století, leží v Královéhradeckém kraji. V 17. století přistaven jednopatrový letohrádek, kaple a míčovna. Zámecká budova stojí na půdorysu obdélníka. Nádvoří obklopují tři dvoupatrová křídla, na čtvrté (východní) straně je otevřeno velkou terasou do zámeckého parku. Zámecké arkády v přízemí a prvním patře mají půlkruhové oblouky na toskánských sloupech.

Ohodnocení: 1 bod

OPOČNO

     C:  Středočeský hrad, postavený na konci 14. století, o čtyři sta let později vyhořel a začal pustnout. Za dřevěným mostem přes hluboký příkop stojí vstupní brána, za ní mohutná půlválcová věž. Ze tří křídel obytných budov bez dalšího vnějšího opevnění působí impozantním dojmem třípatrové zdivo. Ve východním křídle se dochoval zbytek arkýřové kaple.

Ohodnocení: 1 bod

KRAKOVEC


Otázka na 33. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Hrad původně sloužil k uložení říšských korunovačních klenotů, stal se schránkou různých ostatků a byl místem panovníkova odpočinku. České korunovační klenoty sem byly uloženy na počátku husitských válek, říšské klenoty však byly odvezeny již v roce 1414. Význam hradu od počátku 17. století postupně klesal a hrad začal pustnout, romantický zájem o tuto památku vzrostl až vlivem národního obrození. Původní gotický hrad vypadal dosti jinak, hrad si i přes významné přestavby přesto uchoval svou monumentalitu a krásu. Leží ve Středočeském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

KARLŠTEJN

     B: V Jihočeském kraji stávalo od 15. století hradní stavení. Další přestavby změnily objekt na jednoduchý renesanční zámek. Za protihabsburského povstání zámek čelil císařským do roku 1622, poté byl vydrancován. Zámek tvoří dvoupatrová čtyřkřídlá budova s hranolovou třípatrovou věží. Velkou část zámeckých budov pokrývá sgrafitové kvádrování. Barokní kašna proti zámecké věži pochází z roku 1712. K zámku patří park založený v 17. století, zničen za třicetileté války, koncem 18. století upraven na park anglický.

Ohodnocení: 1 bod

TŘEBOŇ

     C: Hrad založený počátkem 14. století byl postaven na skalních blocích. Původní hrad měl prostory vytesané do měkkého pískovce a doplněné dřevěnými roubenými stavbami, avšak zcela vyhořel. Již v polovině 15. století vybudován z kamene. Od 1. poloviny 18. století byl ponechán svému osudu a zchátral. V horní čtvercové kobce v podlaze je otvor do podzemní hladomorny. Hradní opevnění tvoří po obou delších stranách souběžné skály, k nimž kdysi přiléhaly dřevěné stavby. Dnes je zdivo patrné pouze u velkého paláce na nejvyšším místě hradu. Hrad můžete navštívit ve Středočeském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

VALEČOV


Otázka na 32. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Jeden z nejvýznamnějších a nejpevnějších gotických hradů v Čechách, byl vybudován v 2. polovině 13. století. Královským výnosem nesměl být hrad zastaven, později přeměněn na poutní místo, po zrušení řádu v roce 1785 začal pustnout. Stojí na vyšším ze dvou kopců vulkanického původu. Zachována je původní hradební zeď s cimbuřím, Čertova věž (výška přes 20 m, obvod 14 m, tloušťka zdí 3 m), Velká věž (výška 40 m, obvod 21 m, tloušťka zdí 5 m), hradební palác - v jeho východní části raně gotická kaple (nejcennější část hradu), budova purkrabství a hradební zeď. Za pěkného počasí je viditelný přes půl republiky, leží však v Libereckém kraji.

Ohodnocení: 1 bod

BEZDĚZ

     B: Poznejte středočeský renesanční zámek, který zde stojí od  poloviny 16. století (původně však byl gotickou tvrzí ze století 13.). Za husitského hnutí zámek dobylo a vypálilo panské vojsko. Zámek obklopuje rozsáhlé pozdně gotické opevnění se čtyřmi podkovovitými baštami s klíčovými střílnami. Zámku dominuje čtyřpatrová průchodní věž, na niž navazují obytná zámecká křídla, seskupená kolem přibližně čtvercového nádvoří. K nejzajímavějším interiérům patří velká jídelna s kachlovými kamny, barokní salónek, kaple, rytířský sál s kazetovým stropem a zejména knihovna s malovaným trámovým stropem.

Ohodnocení: 1 bod

BŘEZNICE

     C: Na jedné středočeské skalnaté šíji byl založen koncem 13. století hrad se dvěmi věžemi, hradním palácem a opevněným předhradím. Význam hradu vzrostl za Karla IV., který tu často nocoval. Poměrně malý hrad na těsném staveništi nebyl způsobilý k většímu rozšíření a nepostačoval potřebám královy reprezentace ani bezpečnosti, byl pro tento účel zbudován v blízkém sousedství hrad úplně jiný. Osud hradu zpečetil rozsáhlý požár, dvacet let nato se připomíná jako pustý. Hradní zřícenině dominuje vysoká válcová věž, která stojí téměř na konci strmého křemencového hřebenu.

Ohodnocení: 1 bod

ŽEBRÁK


Otázka na 31. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Hrad byl postaven ve 14. století, přestavěn ve stylu pozdní gotiky, posléze renesančně. V 18. století byl jezuitskou kolejí, po zrušení řádu chátral, věž se zřítila na přelomu 18. a 19. století. Dominantou hradu je torzo vysoké hranolové věže se zbytky raně gotické kaple v přízemí. Zachovalo se pozdně gotické opevnění s polokruhovou baštou s klíčovými střílnami. Zříceninu gotického hradu lze navštívit ve Středočeském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

OKOŘ

     B: V srdci republiky stojí barokní zámek. Jde o rozlehlý soubor staveb vybudovaný v letech 1679 až 1685. Stavbě dominuje zahradní průčelí s monumentálním schodištěm, zdobeným plastikami s mytologickými náměty. Interiéry jsou ve stylu raného baroka s nástěnnými a nástropními malbami. Klasická barokní zahrada je geometricky členěna, s nádvořím, květinovým parterem, oranžérií, štěpnicí, bludištěm z habrového stromoví, terasami s barokovými bustami a vázami.

Ohodnocení: 1 bod

TRÓJA

     C: Hrad vznikl již za knížete Břetislava, byl zbudován jako součást soustavy pevností chránících hranici českého státu. V době husitských válek sloužil jako opora mocenských ambicí svých majitelů. Původně gotický hrad prošel mnoha stylovými přestavbami - gotiku reprezentuje břitová věž, budovy kolem nádvoří sjednotila renesance, po husitských válkách zesíleno opevnění, novogoticky jsou upravené interiéry hradního paláce. Na hradě je zbrojnice s památkami z tureckých válek. Hurá do Jihomoravského kraje.

Ohodnocení: 1 bod

BÍTOV


Otázka na 30. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Hrad je doložen v pramenech z počátku 14. století. Za třicetileté války byl císařskou pevností a vězením pro švédské zajatce. Koncem 17. stol. v majetku německých rytířů, kteří zde sídlili až do II. sv. války. První hradba má dřevěný ochoz a kulaté bašty. Uprostřed hradu se tyčí hranatá pětipatrová věž, na obě strany od ní stojí obytné budovy s vysokými prejzovými střechami. Interiér je zdoben řezbami, hodnotnými doplňky kovářskými a zámečnickými. Původní místnosti jsou zdobeny znaky velmistrů. Stojí v Olomouckém kraji.

Ohodnocení: 1 bod

BOUZOV

     B: Tento barokní zámek najdete v kraji Vysočina. Původně tvrz přestavěná v 15. stol. na renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu nynější budovy. Po bitvě na Bílé hoře získal barokní podobu, kdy vznikla i zámecká zahrada francouzského typu. Dvoupatrová hlavní budova vybíhá do dvou příčných křídel, na konci rozšířených a obepínajících čestný dvůr. Průčelí zámku člení pilastry procházející dvěma podlažími. Pravoúhlá okna, v každém patře jiných rozměrů, mají prohnuté nadokenní římsy s klenáky. Původně zde byly kromě obytných místností knihovna, galerie, čínský kabinet, koncertní síň, divadlo, taneční a hudební sál s bohatou malířskou výzdobou.

Ohodnocení: 1 bod

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

     C: Tuto hradní zříceninu byste našli v Jihočeském kraji. Původní románské jádro hradu se datuje kolem roku 1200. V 16. století byly rozšířeny obytné části hradu a zdokonaleno opevnění. Za třicetileté války se zde několik měsíců bránila stavovská posádka přesile císařských vojsk. Zkázu hradu dovršil požár po zásahu bleskem v koncem 18. století a hrad zůstal od té doby opuštěn. Hrad se zvedá na strmé skále, lemované dvěma pásy gotickorenesančního opevnění s půlkruhovými baštami. Na nejvyšším místě nádvoří se zvedá románský palác skládající se ze dvou věží, jejichž mohutné hranoly spojuje nižší křídlo. V severní věži se vzácně dochovala románská hradní kaple s apsidou a tribunou. Opět za dva body!!!

Ohodnocení: 2 body !!!

LANDŠTEJN