Uzavřené otázky I

 Hrady a zámky České republiky


  Otázka na 29. týden

  Otázka na 28. týden

  Otázka na 27. týden

  Otázka na 26. týden

  Otázka na 25. týden


Otázka na 29. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Tento hrad byl ústředním sídlem jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, jejichž jméno nese. Počátky hradu sahají patrně hluboko do 13. století, ačkoliv se připomíná až rokem 1285. Původní podoba ze 13. století je téměř celá zakryta přestavbami z 15. a 16. století, kdy také vrcholil jeho vojensko-politický význam. Ukázkou opevňovací techniky té doby je rozsáhlý systém hradeb s mohutnou předsunutou věží, romanticky upravenou a propojenou visutou chodbou s palácem a dalšími baštami. Hmota vnitřního hradu je protkána řadou křivolakých chodeb, spojujících jednotlivé místnosti. Impozantní hrad stojící na úzkém hřebenu můžete navštívit v kraji Vysočina.

Ohodnocení: 1 bod

PERNŠTEJN

     B: Jihočeský raně gotický hrad byl založen v koncem 13. století. Jádrem Horního hradu byla vysoká štíhlá věž postavená na nejvyšším místě ostrohu, při níž stál palác obehnaný hradební zdí a příkopem. Roku 1522 Horní hrad vyhořel, byl pak několikrát opravován a přistavován, v letech 1840 - 1857 provedena důkladná přestavba v duchu romantické gotiky a přistavěna nová dlouhá dvoupatrová obytná budova nového zámku. V 30. letech 14. století byl postaven Dolní hrad - dvoupatrová podélná budova s původním palácem, s vyšší hranolovitou věží, zakončenou pseudogotickým cimbuřím.

Ohodnocení: 1 bod

ROŽMBERK

     C: První dvoubodová otázka nás zavede do Ústeckého kraje, kde objevíme trosky gotického hradu, postaveného kolem roku 1300. Ze strategicky položeného místa na sopečném vrchu ovládal široké okolí. Za husitských válek byl hrad oporou přívrženců krále Zikmunda a za bojů byl poškozen. Již roku 1586 se o něm píše jako o pustém. Má protáhlý tvar v délce asi 170 m a šířce přes 30 m. Předhradí na východní straně chrání válcová věž, postavená z místního temného čediče, je vysoká 25 m, průměr 9 m a sílu zdí 2 m. Z obytné části hradu stojící na nejvyšším místě zbyly zříceniny tří budov a hranolová pískovcová věž s cimbuřím. Hrad ještě chránil parkán, uzavřený zdí a dlouhou a úzkou smyčkou hradby. Na západní straně hradního vrchu stojí mohutné čedičové sloupy.

Ohodnocení: 2 body !!!

HÁZMBURK


Otázka na 28. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: V Pardubickém kraji lze nalézt trosky raně gotického hradu, založeného před polovinou 13. století pány z Lichtenburka. Ve 14. století přestavován, v roce 1610 vyhořel, roku 1646 byl dobyt Švédy. Po ukončení třicetileté války na rozkaz krále pobořen, z původní stavby jsou jen trosky obvodových zdí. Půdorys hradu má tvar rovnoramenného trojúhelníka, jeho základna, obrácená k severu, má délku asi 60 m, délka areálu je přes 90 m. Vstupní brána na východní straně hradu pochází z přestavby koncem 15. století. V sv. části hradu, vklíněna do hradní zdi, stojí mohutná raně gotická válcová věž o průměru 12 m.

Ohodnocení: 1 bod

LICHNICE

     B: Míříme do Libereckého kraje. Stojí zde patrový romantický zámek ze 17. století, s dvěmi věžemi na nárožích - válcovou a hranolovou. Zámek má půdorys obdélníka, na nádvorní a zahradní straně je rozšířen o křídla. Budovy jsou z červeně omítnutého lomového zdiva. Z nádvoří se klenutým průjezdem vstupuje do parku. Zámek je vybaven cenným historickým nábytkem, obrazy, delftskou fajánsí, cínovým nádobím, sklem, porcelánem, tapetami, malbami na skle a výrobky uměleckého řemesla a kromě toho krásnými kazetovými stropy, vlysy, řezbami, obložením stěn, soklovým deštěním, štukami.

Ohodnocení: 1 bod

SYCHROV

     C: Tento hrad byl postaven koncem 14. století jako královské reprezentační sídlo. Stojí na vysokém ostrohu, ze severní a jižní strany chráněn prudkými srázy. Za třicetileté války byl hrad zpustošen a dále chátral, dochovala se jen hradní kaple. Hrad má půdorys nepravidelného trojúhelníka, do hradu se vstupuje po mostě se třemi dodnes zachovanými pilíři. Hrad se liší od jiných hradů u nás tím, že obrannou funkci místo zdí či věží převzal obytný palác nad příkopem. Můžete ho navštívit ve Středočeském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

TOČNÍK


Otázka na 27. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Poznejte středočeský hrad postavený v 1. polovině 14. století. Vystřídalo se na něm mnoho majitelů, v pozdějších dobách zde podle pověsti působili loupeživí rytíři vedení Petrovským. Od 17. století začal hrad pustnout. Silueta hradu je přirovnávána ke korábu se stěžněm. Má 2 dominanty - válcovou věž s kuželovitou helmou (výška 38 m) a zastřešený hradní palác, v němž jsou ukázky dřívějších zbraní, keramiky a dobového nábytku.

Ohodnocení: 1 bod

KOKOŘÍN

     B: Na místě dnešního zámku kdysi stávala gotická tvrz s vodním opevněním, za Rudolfa II. již pustá. Renesanční zámek byl postaven na přelomu 16. a 17. století. Čtyřkřídlá budova se rozkládá kolem téměř čtvercového nádvoří, nad hlavním vstupem se zvedá mohutná věž s osmihrannou helmicí. Budova se dělí na dvě části - panskou a hospodářskou. Nádvorní průčelí panského sídla zdobí bohaté fresky z doby kolem roku 1600. Zámecké místnosti mají mimořádně bohaté a cenné zařízení (nábytek, obrazy, tapisérie, porcelán, lustry, kamna, předměty z vykopávek v Pompejích aj.). Pozoruhodné jsou zdejší malované kazetové stropy, tapety a vzácný soubor olejových maleb českých panovníků. Zámek najdete v Královéhradeckém kraji.

Ohodnocení: 1 bod

ČASTOLOVICE

     C: Zřícenina zámku, založeného původně jako hrad v prvním desetiletí 14. století, leží ve Středočeském kraji. Na renesanční zámek byl tento hrad přestavěn ve století šestnáctém. Po požáru v roce 1693 byl objekt opraven, v roce 1720 však po úderu blesku vyhořel znovu a zůstal již v ruinách. Ze tří stran chránily hrad vysoké srázy, nejsnáze přístupný byl od západu, kde byl prokopán hluboký příkop, postavena čelní hradba a vztyčeny 2 věže, z nichž severní dosud stojí.

Ohodnocení: 1 bod

ZVÍŘETICE


Otázka na 26. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Renesanční "vodní" zámek. První písemná zmínka je z roku 1465. Jeho jméno odvozené snad podle barvy cihel nebo střešní krytiny se ale objevuje až od počátku 17. století. Jedná se o čtyřkřídlou patrovou stavbu s předsunutou hranolovou průčelní věží. Budova zabírá celou z rybníka vystupující skálu, nároží vyrůstá přímo z vody. Nalezneme ji v Jihočeském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

ČERVENÁ LHOTA

     B: Zřícenina unikátního hradu s nejdelšími hradebními zdmi na území České republiky se nachází v Moravskoslezském kraji. Byl založen po roce 1278, tehdy zabíral jen současné 4. nádvoří. Slohovou různorodost a velikost areálu ovlivnily časté přestavby a plošné rozšiřování od 14. století. Byl obléhán neúspěšně Dány a Švédy. Po skončení třicetileté války jeho opevnění zčásti záměrně demolováno (v roce 1656), ale již v 60. a 80. letech 17. století (v době nebezpečí tureckého vpádu) opět obnoveno. V roce 1763 byl hrad definitivně opuštěn. Ve své nynější podobě má hrad charakter rozsáhlé pevnostní architektury se šesti branami, řadou věží a budov a se systémem valů z 18. století.

Ohodnocení: 1 bod

HELFŠTÝN

     C: Zřícenina hradu, založeného koncem 13. století, stojí v Moravskoslezském kraji. Jeho původ není zcela znám, je spojován se zeměpanskou správou území či obranou zemských hranic (pověst praví, že měl původně stát na protějším vrchu, stavbu však překazili trpaslíci). Jádro hradu tvořilo malé nádvoří s válcovou 40 m vysokou věží. Po roce 1533 začal hrad postupně chátrat. Nejstarší vyobrazení z r. 1722 svědčí o dvoupalácové dispozici s hospodářskými budovami a dvěma hranolovými baštami. V roce 1783 se přední část hradu zřítila a zdivo bylo rozebráno na stavební materiál. V 1903 byla válcová věž zastřešena a upravena na rozhlednu.

Ohodnocení: 1 bod

ŠTRAMBERK


Otázka na 25. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Původní hrad poprvé připomínaný v r. 1100 v Kosmově kronice, později přestavěný na zámek, nalezneme v Jihomoravském kraji. Byl součástí systému opevnění chránícího Moravu proti Rakousům. Nejstarší část hradu pochází z druhé poloviny 13. a ze 14. století, jeho původní podoba je již sotva zjistitelná. Z rozsáhlého opevnění se zachovaly především předsunuté body: strážní věž na východě ostrohu, vodní věž na severním srázu nad řekou. Centrem nového zámku je stavba oválného půdorysu, zaklenutá kupolí s mansardovou střechou kopírující vnitřní Sál předků. Zámek velmi často střídal majitele - Jindřich z Lipé, Lichtenburkové, pánové z Boskovic, z Pernštejna, z Lomnice, z Krajku, Czartoryští, z Ditrichštejna a další. V 17. století zámek začal chátrat. Za třicetileté války jej vydrancovali Švédové, 1665 vyhořel. Barokní podobu zámku vtiskli Althanové radikální přestavbou, která trvala 100 let.

Ohodnocení: 1 bod

VRANOV NAD DYJÍ

     B: Původní hrad založila jedna z větví Vítkovců kolem poloviny 13. století. První zpráva o něm je z roku 1253. Rožmberští Vítkovci jej v 16. stol. přestavěli na renesanční zámek. Dalšími majiteli zámku byli Rudolf II., Eggenberkové, Schwarzenberkové, poté zestátněn. Koncem 17. století zámek rozsáhle přestavěn barokně až rokokově. V roce 1766 zde bylo vybudováno zámecké divadlo, které je se zámkem spojeno zděným mostem. Od té doby se vzhled zámku výrazněji nezměnil. Nachází se v Jihočeském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

ČESKÝ KRUMLOV 

     C: Zřícenina gotického hradu se nachází v kraji Vysočina. Byl založen pány z Lichtenburka snad již ve 13. století, aby chránil cestu vedoucí údolím řeky Sázavy od Žďáru nad Sázavou k Německému Brodu. Poprvé zmiňován r. 1329, byl později vypleněn husity. V roce 1515 byl ještě v dobrém stavu, od roku 1538 však připomínán jako pustý.

Ohodnocení: 1 bod

RONOV NAD SÁZAVOU